Doe de postcodecheck

Glasvezel, ook voor u?

Privacy statement

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?
Dit is het privacy statement van GlasDraad B.V. en haar [dochterondernemingen] (hierna gezamenlijk: "Glasdraad").Glasdraad bouwt een glasvezelnetwerk. Dit nieuwe netwerk kan grote hoeveelheden data versturen, is supersnel en uiterst betrouwbaar. Als uw woning is aangesloten op glasvezel, kunt u gebruikmaken van diensten zoals internet, televisie, telefonie en zakelijke diensten met zeer hoge kwaliteit.

Glasdraad hecht grote waarde aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement beschrijft hoe wij omgaan met persoonsgegevens en de rechten die u heeft.

Alle persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). Glasdraad is verwerkingsverantwoordelijke voor de hieronder genoemde verwerkingen.

2. Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens door Glasdraad, neem contact op met privacy@glasdraad.nl

3. Wiens persoonsgegevens verwerkt Glasdraad en hoe komen we aan deze gegevens?
We verwerken persoonsgegevens van personen waar we direct of indirect contact mee willen krijgen, contact mee hebben of contact mee hebben gehad. Voorbeelden zijn: onze klanten, toekomstige klanten, personen die verbonden zijn aan bedrijven waar we een relatie mee hebben, een relatie mee gehad hebben of een relatie mee willen krijgen, waaronder ook leveranciers, en iedereen die interesse toont in onze dienstverlening.

De meeste gegevens ontvangen we omdat u die aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag of overeenkomst voor het glasvezelnetwerk, omdat u gegevens invult op de website van Glasdraad of omdat u met Glasdraad communiceert.

Ook plaatsen we cookies waarmee we informatie kunnen verzamelen over uw websitebezoek. Als u Glasdraad volgt op sociale media of communiceert met Glasdraad, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw openbare profielgegevens.

Ook kunnen we gegevens ontvangen van derden, zoals partijen waarmee we samenwerken en openbare bronnen. Zo vragen wij postcode en huisnummer op uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en vragen wij geodata op uit Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) van het Kadaster. Van internet service providers ontvangen wij naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving klacht / storing voor het oplossen van storingen en/of klachten en met betrekking tot aan- en afsluitingen.

4. Welke persoonsgegevens verwerkt Glasdraad?

Klanten en relaties

Doel & grondslag Voorbeelden
Identificerende gegevens en contactgegevens
 • Namen
 • Geslacht
 • Adres
 • Postcode / huisnummer / toevoeging
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Betaalgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Betalingsvariant
 • Gegevens over het gebruik van onze website
 • IP-adressen
 • Door middel van cookies verzamelde informatie
 • Gegevens die u actief verstrekt of invult in formulieren
 • Gegevens over het apparaat waarmee u onze website of online gebruikersomgeving gebruikt
 • Gegevens met betrekking tot storingen Klacht / storing omschrijving
  Gegevens met betrekking tot aan- en afsluitingen Aansluitingen, migraties en afsluitingen

  5. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt en op basis van welke grondslag?

  Categorieën persoonsgegevens Voorbeelden
  Doel: Om een relatie en overeenkomst met u aan te kunnen gaan.
  Grondslag: noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst met u.
 • Het verwerken van het door u ingevulde contact- of aanmeldformulieren.
 • Beoordelen of Glasdraad met u een overeenkomst voor een woningaansluiting op het glasvezelnetwerk binnen het Glasdraadgebied kan aangaan.
 • Versturen van informatie met betrekking tot de mogelijkheid voor een woningaansluiting op het glasvezelnetwerk.
 • Gebruik van de postcodechecker om te controleren of op het adres diensten aangeboden kunnen worden.
 • Doel: het uitvoeren van overeenkomsten met u of opdrachten van u.
  Grondslag: het uitvoeren van de overeenkomst met u.
 • Het uitvoeren van overeenkomsten voor een woningaansluiting op het glasvezelnetwerk binnen het Glasdraadgebied.
 • Het verwerken van betalingen voor de overeenkomst voor een woningaansluiting op het glasvezelnetwerk binnen het Glasdraadgebied.
 • Het verstrekken van uw gegevens aan derde partijen voor zover dit noodzakelijk is voor facturatiedoeleinden, en om de glasvezelaansluiting te realiseren en om storingen op te lossen.
 • Het communiceren met u in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst met u.
 • Doel: het beheren van onze relatie met u en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
  Grondslag: gerechtvaardigd bedrijfsbelang van Glasdraad.
  Het versturen van algemene informatie via e-mail over de voortgang van de bouw en andere nuttige informatie over het glasvezelnetwerk en/of andere gerelateerde diensten.
  Doel: het versturen van een nieuwsbrief.
  Grondslag: toestemming.
  Het versturen van een nieuwsbrief met betrekking tot het glasvezelnetwerk of direct hieraan gerelateerde onderwerpen.
  Doel: het laten functioneren en optimaliseren van de website.
  Grondslag: het uitvoeren van een overeenkomst met u en een gerechtvaardigd belang van Glasdraad.
 • Het gebruik van cookies voor het onthouden van instellingen en voorkeuren.
 • Het bijhouden van algemene bezoekersgegevens en het uitvoeren van statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
 • Het oplossen van storingen en verbeteren van de beschikbaarheid.
 • Doel: het beschermen van de (rechts)positie van Glasdraad.
  Grondslag: het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van Glasdraad.
  Het (laten) (uit)voeren incasso- en juridische procedures.
  Doel: het voorkomen en bestrijden van fraude.
  Grondslag: het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van Glasdraad.
  Bij het herroepen van de woningaansluiting en mogelijke betwiste facturatie
  Doel: het uitvoeren van overeenkomsten met leveranciers en andere partijen waarmee Glasdraad samenwerkt
  Grondslag: uitvoeren overeenkomst.
  Contact met leveranciers en andere partners.

  Wat doen wij met gegevens als u geen klant bent of wordt?

  Voordat wij in een bepaald gebied beginnen met de aanleg van glasvezel, vragen wij postcodes en huisnummers op uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het kadaster teneinde het (scope)gebied en potentieel aan te sluiten gebouwen in kaart te brengen.

  Als wij vervolgens een vraagbundeling starten, versturen wij (informatie)brieven aan alle adressen in het gebied om bewoners te informeren over GlasDraad, de vraagbundeling en over de mogelijkheid aangesloten te worden op het glasvezelnetwerk, om zich daarvoor aan te melden, en om informatie- en inschrijfavonden bij te wonen. De grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang en het gerechtvaardigd belang van bewoners van buitengebieden en kleine kernen om aangesloten te kunnen worden op een snel glasvezelnetwerk. Indien een bewoner aangeeft dat hij/zij geen brieven (meer) wil ontvangen, zullen wij dat vanzelfsprekend respecteren.

  Van elk gebouw in het gebied registreren wij de fysieke situatie ten aanzien van de aansluiting op het glasvezelnetwerk, dus ook van gebouwen waarvan de bewoner geen klant van ons wordt. Dit doen wij zodat wij en onze operators kunnen controleren of een gebouw is aangesloten. De grondslag hiervoor is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang.

  6. Worden gegevens aan andere partijen verstrekt?
  Glasdraad kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partijen treden op als verwerker voor Glasdraad en Glasdraad draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die als verwerker voor Glasdraad optreden hebben een verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij gegevens uitsluitend zullen verwerken in opdracht van Glasdraad.

  Uw gegevens worden ook doorgegeven aan andere partijen buiten Glasdraad als we daar wettelijk toe verplicht zijn, omdat we een overeenkomst met u moeten uitvoeren of als dat nodig is om de afspraken met u na te komen. Daarnaast verstrekken we uw gegevens ook aan andere partijen die wij nodig hebben in het kader van onze dienstverlening, zoals bijvoorbeeld aan internet service providers voor het oplossen van storingen.

  Glasdraad B.V. en haar dochterondernemingen . kunnen uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening en is toegestaan op grond van de wet, als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken onderling persoonsgegevens uitwisselen.

  7. Worden persoonsgegevens doorgegeven aan andere landen?
  Glasdraad kan gebruikmaken van diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

  Uw persoonsgegevens zullen alleen door ons of door ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens slechts zullen doorgeven naar landen buiten de EER indien de Europese Commissie heeft besloten dat het betreffende derde land een passend beschermingsniveau waarborgt, dan wel indien andere passende waarborgen worden geboden, zoals een adequaatheidsbesluit of het gebruik van ongewijzigde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Deze zijn te vinden op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

  8. Hoe lang bewaart Glasdraad uw persoonsgegevens?
  Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan dat wij deze nodig hebben voor de doelen waarvoor ze worden verzameld of verwerkt.

  9. Wat gebeurt er in het geval van overdracht van de onderneming?
  In de toekomst kunnen één of meer onderdelen of activa van Glasdraad worden overgedragen aan een derde partij of kan Glasdraad fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen uw persoonsgegevens aan deze derde worden overgedragen. Glasdraad zal u in een dergelijk geval vooraf informeren.

  10. Wat zijn uw rechten?
  U heeft een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens (zie hieronder). Als u hier meer informatie over wil of een van deze rechten wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naar privacy@glasdraad.nl

 • Recht om uw toestemming in te trekken, indien wij uw toestemming hebben gevraagd voor een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op inzage;
 • Recht op rectificatie indien persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht op gegevenswissing indien persoonsgegevens niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, wanneer toestemming is ingetrokken, wanneer u bezwaar uit tegen een verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang of wanneer de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is;
 • Recht op beperking van de verwerking indien u de juistheid van de persoonsgegevens die Glasdraad verwerkt betwist, of u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door Glasdraad;
 • Recht op dataportabiliteit;
 • Recht van bezwaar tegen verwerking of direct marketing. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens in het kader van ons gerechtvaardigd belang. We maken dan een nieuwe afweging om te bepalen of uw gegevens niet meer gebruikt mogen worden. Tevens kunt u specifiek bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing;
 • Recht op bezwaar en menselijke tussenkomst bij automatische besluiten;
 • Recht om een klacht in te dienen. Dit kan bij Glasdraad via privacy@glasdraad.nl of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • 11. Hoe beschermt Glasdraad uw persoonsgegevens?
  Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Alleen personen die gelet op hun functie toegang nodig hebben kunnen bij uw gegevens. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

  12. Wijzigingen
  Wij kunnen ons privacy statement van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn of in verband met wijzigingen in regelgeving of technologische ontwikkelingen. Bij substantiële wijzigingen aan dit privacy statement, stellen wij u daarvan op de hoogte. Zo nodig vragen wij uw toestemming voor een gewijzigde of nieuwe verwerking.


  Download hier het privacy statement GlasDraad